Trắc nghiệm Đại số 6 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

 • A. Giao hoán
 • B. Kết hợp
 • C. Cộng với số 0
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Kết quả của phép tính (-89) + 0 là:

 • A. -89
 • B. -90
 • C. 0
 • D. 89

Câu 3: Tính (-978) + 978

 • A. 0
 • B. 978
 • C. 1956
 • D. 980

Câu 4: Chọn câu đúng:

 • A. (-98) + (-89) = (-89) + (-98)
 • B. (-98) + (-89) > (-89) + (-98)
 • C. (-98) + (-89) < (-89) + (-98)
 • D. (-98) + (-89) = -177

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất:

 • A. (-21) + 4 + (-55) = 4 + (-21) + (-55)
 • B. (-21) + 4 + (-55) = (-55) + 4 + (-21)
 • C. (-21) + 4 + (-55) = 4 + (-55) + (-21)
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6: Tính (-551) + (-400) + (-449)

 • A. -1400
 • B. -1450
 • C. -1000
 • D. -1500

Câu 7: 126 + (-20) + 2004 + (-106)

 • A.2004
 • B.2005
 • C.2000
 • D.2012

Câu 8: (-199) + (-200) + (-201)

 • A. -400
 • B.-500
 • C.-600
 • D.-700

Câu 9: Tìm tổng các số nguyên x -4 < x < 3

 • A.1
 • B. -1
 • C.-3
 • D.0

Câu 10: Tìm tổng các số nguyên x -5 < x < 5

 • A.1
 • B.-1
 • C.0
 • D.-2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 77 80


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021