Trắc nghiệm Đại số 7 bài 7: Tỉ lệ thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Tỉ lệ thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tỉ lệ thức thì x=

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Các tỉ lệ thức nào dưới đây lập thành một tỉ lệ thức

 • A. và $\frac{-19}{57}$
 • B. và $\frac{7}{3}:\frac{2}{9}$
 • C. và $\frac{125}{175}$
 • D. và $\frac{5}{6}:\frac{4}{3}$

Câu 3: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn đáp án sai. Từ tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu đúng. Nếu thì:

 • A.a=c
 • B.a.c=b.d
 • C.a.d=b.c
 • D.b=d

Câu 6: Chọn đáp án sai. Từ tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức:

 • A. và $\frac{5}{6}:\frac{4}{3}$
 • B. và $\frac{7}{3}:\frac{2}{9}$
 • C. và $\frac{-125}{175}$
 • D. và $\frac{-19}{57}$

Câu 8: Cho bốn số 2,5,a,b với và 2x=5b. một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ 4 số trên:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Giá trị của x trong tỉ lệ thức là:

 • A.
 • B.2,5
 • C.0,3
 • D.Một kết quả khác

Câu 10: Các cặp tỉ số nào ở mỗi câu dưới đây lập thành một tỉ lệ thức?

 • A. và $\frac{-4}{11}:\frac{12}{77}$
 • B.2,5%:0,5% và 15:3
 • C. và $\frac{2}{3}$
 • D.0,45%:0,3 và -3:2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Tỉ lệ thức sgk Toán 7 tập 1 Trang 24 28


 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021