Trắc nghiệm Hình học 9 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho đường tròn(O;R) và dây AB=1,6R.vẽ một tiếp tuyến song song với AB, nó cắt các tia OA va OB tại M và N.Diện tích tam giác MON là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 2: Cho đường tròn (O;R) dây BC<2R.Các tiếp tuyễn của đường tròn tại B và C cắt nhau tại A;H là trung điểm của BC;AB cắt CO tại M,AC cắt BO tại .Câu nào sau đây đúng?

 • A.O,H,A thẳng hàng.
 • B.HB.HC=HO.HA
 • C.BCNM là hình thang cân
 • D.Cả a,b,c đều đúng

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A,các đường cao AD và BE cắt nhau tại H.Đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác AHE cắt AB ở F.Câu nào sau đây sai?.

 • A.
 • B.DE là tiếp tuyến của (O)
 • C.DF=DE
 • D.

Câu 4: Với giả thiết câu trên, cho biết DH=2,HA=6.Độ dài DE là:

 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A,AB=6,AC=8. Đường tròn tâm I nội tiếp tiếp xúc với AB,AC ở D và E.Diện tích tứ giác ADIE là

 • A.2
 • B.4
 • C.9
 • D.Một đáp số khác

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A,I là đường tròn nội tiếp,K là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A,O là trung điểm IK. Câu nào sau đây đúng?

 • A.Bốn điểm B,I,C,K cùng thuộc đường tròn (O)
 • B.AC là tiếp tuyến của đường tròn (O)
 • C.
 • D.Cả a,b,c đều đúng

Câu 7: Với giả thiết ở câu trên, biết AB=AC=20,BC=24.Bán kính đường tròn (O) là:

 • A.10
 • B.12
 • C.15
 • D.20

Câu 8: Cho tam giác ABC có AH là đường cao (H thuộc BC). Đường tròn (A; AH) sẽ có vị trí như thế nào với các cạnh của tam giác ABC

 • A. (A; AH) tiếp xúc với AB,AC và cắt BC
 • B. (A; AH) tiếp xúc với BC, AC và không cắt AB
 • C. (A; AH) cắt AB, AC và tiếp xúc với BC
 • D. (A; AH) cắt AB và tiếp xúc với BC, AC

Câu 9: Trong các phát biếu dưới đây phát biểu nào đúng:

 • A. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến của (O) khi chúng có điểm chung
 • B. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến khi d vuông góc với bán kính OA và OA < R
 • C. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến của (O) khi d vuông góc với bán kính OA và A thuộc đường tròn
 • D. Đường thẳng d được gọi là tiếp tuyến của (O) khi d vuông góc với OA tại A và OA > R

Câu 10: Cho đường tròn (O). A, B, C là 3 điểm thuộc đường tròn sao cho tam giác ABC cân tại A. Phát biểu nào sau đây đúng

Tiếp tuyến của đường tròn tại A là

 • A. Đi qua A và vuông góc AB
 • B. Đi qua A và song song BC
 • C. Đi qua A và song song AC
 • D. Đi qua A và vuông góc BC

Câu 11: Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Khi đó:

 • A. AC là tiếp tuyến của (B; 3)
 • B. AB là tiếp tuyến của (C; 3)
 • C. AB là tiếp tuyến của (B; 4)
 • D. AC là tiếp tuyến của (C; 4)

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng

 • A. Có 3 đường tròn nội tiếp một tam giác
 • B. Có chỉ một đường tròn bàng tiếp một tam giác
 • C. Giao điểm của các đường phân giác trong chính là tâm đường tròn bàng tiếp tam giác đó
 • D. Giao điểm của phân giác trong góc A và phân giác ngoài tại B là tâm đường tròn bầng tiếp trong góc A
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 110 112


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021