Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các nhà nho yêu nước chủ trương cảnh tần đất nước để làm gì?

 • A. Đủ sức tự lập.
 • B. Đủ sức tự cường
 • C. Đủ sức tự lập, tự cường.
 • D. Đất nước giàu mạnh

Câu 2: Ai là người đã đứng ra chủ trương canh tân đất nước?

 • A. Phạm Phú Thứ .
 • B. Nguyễn Trường Tộ.
 • C. Nguyễn Lộ Trạch
 • D. Nguyễn Ái Quốc

Câu 3: Trong những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ quan sát tìm hiểu gì?

 • A. Chú ý quan sát, tìm hiểu.
 • B. Chú ý quan sát.
 • C. Chú ý tìm hiểu.
 • D. Trình nhiều bản điều trần lên vua Tự Đức.

Câu 4: Ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ quan sát, tìm hiểu gì?

 • A. Cảnh nghèo đói, lạc hậu của nước nhà.
 • B. Sự giàu có của nước Pháp.
 • C. Sự văn minh của nước Pháp.
 • D. Sự giàu có, văn minh của nước Pháp.

Câu 5: Cụm từ nào chỉ sự suy nghĩ của Nguyễn Trường Tộ cho nước nhà khi ông ở Pháp?

 • A. Quan sát.
 • B. Tìm cách.
 • C. Tìm hiểu.
 • D. Thoát khỏi.

Câu 6: Em hiểu như thế nào là "canh tân"?

 • A. Từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu.
 • B. Thực hiện cách làm mới để đạt được ý phát triển tốt hơn
 • C. Đổi mới nhiều chính sách để phát triển đất nước nhiều mặt
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 7: Nguyễn Trường Tộ muốn điểu gì khi trình các bản điệu trần lên vua Tự Đức?

 • A. Đất nước giàu mạnh.
 • B. Thông thương với thế giới.
 • C. Mớ rộng quan hệ ngoại
 • D. Khai thác các nguồn lợi của đất nước.

Câu 8: Đối với các nguồn lợi về biến, rừng, đấ đai, khoáng sản, Trường Tô đề nghị như thế nào?

 • A. Giúp nhân dân khai thác.
 • B. Mở rộng quan hệ ngoại giao.
 • C. Thuê người nước ngoài đến giúp.
 • D. Thông thương với thế giới.

Câu 9: Về kĩ thuật Nguyễn Trường Tộ đề nghị mở các trường dạy:

 • A. sử dụng máy móc
 • B. đúc súng
 • C. đóng tàu.
 • D. đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc.

Câu 10: Trong quan hệ với nước ngoài, Nguyễn Trường Tộ đề nghị như thế nào?

 • A. Mở trường.
 • B. Mở rộng
 • C. Thông thương
 • D. Mở rộng, thông thương

Câu 11: Vì sao vua Tự Đức không thực hiện đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

 • A. Vua cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia.
 • B. Vì vua Tự Đức chưa hiểu biết tình hình các nước trên thế giới.
 • c. Vì vua Tự Đức theo phe bảo thủ không muốn có sự thay đổi
 • C. Tất cả các ý trên

Câu 12: Theo Nguyễn Trường Tộ, các nguồn lợi của đất nước ở đâu?

 • A. Dưới biển.
 • B. Trên rừng.
 • C. Trong lòng đất.
 • D. Ở biển, rừng và trong lòng đất.

Câu 13: Nêu những đề nghị cách tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

 • A. Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới.
 • B. Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc
 • C. Mở trường, xây dựng quân đội.
 • D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 14: Ai vẫn kính trọng Nguyễn Trường Tô mặc dù để nghị canh tân đất nước của ông không được thực hiện?

 • A. Vua.
 • B. Người đời sau.
 • C. Triều đình.
 • D. Nhân dân.

Câu 15: Nguyễn Trường Tộ được kính trọng là bởi:

 • A. Ông lập được nhiều chiến công trong việc đánh Pháp.
 • B. Ông giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho nhân dân.
 • C. Ông có công trong việc khai phá, mở rộng bờ cõi.
 • D. Ông là người biết nhìn xa trông rộng, có lòng yêu nước nồng nàn với mong muốn tha thiết canh tân đất nước
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước sgk Lịch sử 5 Trang 6


 • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021