Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh độc lập

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh độc lập. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đến khi bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã diễn ra

 • A. một tháng
 • B. gần một tháng
 • C. hơn một tháng
 • D. gần hai tháng

Câu 2: Trước khi chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu quân dân ta đã giải phóng

 • A. Tây Nguyên và dải đất miền Trung
 • B. Tây Nguyên
 • C. dải đất miền Trung
 • D. Các tỉnh Nam Bộ

Câu 3: Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào

 • A. ngày 16-4-1975
 • B. ngày 26-4-1975
 • C. ngày 6-4-1975
 • D. ngày 4-6-1975

Câu 4: Có bao nhiêu cánh quân ta tiến đánh Sài Gòn

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 5: Lữ đoàn xe tăng 203 dẫn đầy đội tiến công từ

 • A. phía nam
 • B. phía bắc
 • C. phía đông
 • C. phía tây

Câu 6: Lữ đoàn 203 được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn bị bạn

 • A. tiến vào Dinh Độc Lập
 • B. húc vào cổng chính
 • C.cắm cờ trên nóc dinh độc lập
 • D. bắt tổng thống Dương Văn Minh

Câu 7: Xe tăng của Bùi Quang Thân mang số

 • A. 843
 • B.390
 • C.483
 • D.384

Câu 8: Xe tăng do Vũ Văn Toàn mang số

 • A. 930
 • B. 390
 • C.843
 • D.438

Câu 9: Người đã cầm cờ cách mạng lao lên bậc thềm của Dinh Độc lập là

 • A. chỉ huy lữ đoàn
 • B. Vũ Đăng Toàn
 • C. Bùi Quang Thận
 • D. Vũ Đăng Toàn, Bùi Quang Thận

Câu 10: Khi tiến vào sân Dinh Độc Lập ai đã ra lệnh cho bộ đội không được bắn

 • A. Bùi Quang Thận
 • B. Vũ Đăng Toàn
 • C. Cả A và B
 • D. chỉ huy lữ đoàn

Câu 11: Cụm từ diễn tả thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập là

 • A. ngồi ủ rũ
 • B. đang ngồi
 • C. đứng dậy
 • D. đầu hàng không điều kiện

Câu 12: Người sĩ quan cách mạng đã ra leengj cho Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào/

 • A. các ông đã thất bại
 • B. Ngụy quyền đã sụp đổ
 • C. các ông phải đầu hàng
 • D. Các ông phải đầu hàng ngay
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 26: Tiến vào dinh độc lập sgk Lịch sử 5 Trang 55


 • 53 lượt xem