Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào

 • A. ngày 6-11-1979
 • B. ngày 30-12-1988
 • C. ngày 4-4-1994
 • D. ngày 4-4-1979

Câu 2: Có bao nhiêu người tham gia xaayd ựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình ?

 • A. gần một nghìn
 • B. hàng nghìn
 • C. 3 vạn
 • D. hơn 3 vạn

Câu 3: Có bao nhiêu xe cơ giới làm việc ở công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa bình

 • A. 3 vạn
 • B. hàng nghìn
 • C. hơn 3 vạn
 • D. gần 1 nghìn

Câu 4: Có bao nhiêu kĩ sư và công nhân bậc cao Liên Xô sang giúp đỡ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

 • A. hàng nghìn
 • B. gần 3 vạn
 • C. gần một nghìn
 • D. hơn 3 vạn

Câu 5: Tình thần làm việc của cán bộ và công nhân xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình được diễn tả bằng cụm từ nào?

 • A. hối hả
 • B. điều kiện khó khăn
 • C. khó khăn, thiếu thốn
 • D. vượt lên tất cả

Câu 6: Trong điều kiện khó khăn, thiêu thốn, cán bộ và công nhân xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình đã

 • A. làm việc hối hả
 • B. vượt lên tất cả
 • C. cống hiến hết sức lực
 • D. cống hiến sức lực và tài năng

Cây 7: Tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện Hòa bình bắt đầu phát hành vào

 • A. ngày 6-11-1979
 • B. ngày 4-4-1979
 • C. ngày 30-12-1988
 • D. ngày 4-4-1994

Câu 8: Tổ máy số 8 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hòa điện vào lưới điện quốc gia vào

 • A. 30-12-1988
 • B. 30-12-1979
 • C. 6-12-1988
 • D. 4-4-1994

Câu 9: Nhà máy thủy điện Hòa Bình là thành quả lao động gian khổ sáng tạo của

 • A. nhân dân Việt Nam
 • B. cán bộ, công nhân Việt Nam
 • C. cán bộ, công nhân Liên Xô
 • D. cán bộ công nhân Việt Nam, Liên Xô

Câu 10: Những người xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã cống hiến cho đất nước những gì

 • A. Sức lực và tài năng
 • B. tài năng sáng sạo
 • C. sức lực
 • D. tài năng

Câu 11: Có bao nhiêu người đã hi sinh trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình?

 • A. gần một nghìn
 • B. 168
 • C. 11
 • D. hàng nghìn

Câu 12: Có bao nhiêu công dân Liên Xô đã hi sinh trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình?

 • A. hàng nghìn
 • B. gần một ngìn
 • C. 11
 • D. 168
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình sgk Lịch sử 5 Trang 60


 • 22 lượt xem