Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đâu không phải là đảng cộng sản của nước ta những năm 1929?

 • A. Đông Dương cộng sản Đảng
 • B. Quốc tế cộng sản
 • C. An Nam cộng sản Đảng
 • D. Đông Dương cộng sản Liên đoàn

Câu 2: Nhiệm vụ của các tổ chức cộng sản trước khi hợp nhất vào năm 1929 là gì:

 • A. lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp
 • B. tổ chức các cuộc bãi công
 • C. Tổ chức biểu tình.
 • D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 3: Ba đảng hợp nhất lấy tên là gì?

 • A. Đảng Cộng Sản
 • B. Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • C. Đảng Việt Nam Cộng sản
 • D. Đảng Cộng sản nhân dân Việt Nam

Câu 4: Cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản để

 • A. tăng thêm sức mạnh của cách mạng.
 • B. lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp.
 • C. tổ chức các cuộc bãi công.
 • D. tổ chức các cuộc bãi công, biểu tình.

Câu 5: Sự thống nhất ba tổ chức cộng sản Thành ĐCS Việt Nam làm cho cách mạng Việt Nam

 • A. Có người lãnh đạo
 • B. Tăng thêm sức mạnh, thống nhất lực lượng
 • C. Có đường đi đúng đắn.
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 6: Ba tổ chức cộng sản ở nước ta ra đời từ khi nào?

 • A. Từ đầu năm 1929.
 • B. Từ giữa năm 1929
 • C. Năm 1929.
 • D. Đầu xuân 1930

Câu 7: Đông Dương cộng sản Đảng ra đời vào?

 • A. 6/1929
 • B. 7/1929
 • C. 8/1929
 • D.6/1930

Câu 8: Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc để làm gì?

 • A. Triệu tập đại biểu các tổ chức cộng sản.
 • B. Bàn việc thống nhất lực lượng.
 • C. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng.
 • D. Đề ra đường lối cách mạng Việt Nam

Câu 9: Vào thời điểm năm 1929, trước khi hợp nhất 3 đảng, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở đâu?

 • A. Thái Lan
 • B. Xiêm
 • C. Campuchia
 • D. Pháp

Câu 10: Đối với phong trào công nhân, sau khi ra đời, các tổ chức cộng sản đã làm gì?

 • A. Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp.
 • B. Tổ chức các cuộc bãi công.
 • C. Tổ chức các cuộc biểu tình.
 • D. Tổ chức các cuộc bãi công, biểu tình.

Câu 11: Kết quả của Hội nghị hợp nhất các tỏ chức cộng sản là

 • A. đề ra đường lôi cách mạng Việt Nam.
 • B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
 • C. các đại biểu đều nhất trí hợp nhất.
 • D. cách mạng Việt Nam giành tháng lợi.

Câu 12: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra ở đâu?

 • A. Hưng Yên
 • B. Nam Đàn
 • C. Hồng Kông
 • D. Nhật Bản

Câu 13: Hội nghị hợp nhất các đảng tiến hành vào:

 • A. Cuối năm 1929
 • B. Đầu năm 1930
 • C. Giữa năm 1930
 • D. Đầu năm 1929

Câu 14: Chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là

 • A. đại điện Đông lương Cộng sản đảng
 • B. đại điện An Nam Công sản đảng
 • C. đại diện ba tổ chức công sản
 • D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 15: Ngày nay chúng ta ki niệm thành lập Đảng vào ngày

 • A.2-3.
 • B.12- 3.
 • C.3-2.
 • D. 13 - 2.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời sgk Lịch sử 5 Trang 16


 • 54 lượt xem