Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Anh hùng lực lượng dân quân du kích là

 • A. Nguyễn Thị Chiên
 • B. Hoàng Hanh
 • C. Nguyễn Quốc Trị
 • D. Trần Đại Nghĩa

Câu 2: Anh hùng nào đã đánh bộc phá ở Đông khê trong biên giới thu- đông 1950

 • A. Cù Chính Lan
 • B. La Văn Cầu
 • C.Nguyễn Quốc Trị
 • D. La Văn Cầu, Cù Chính Lan

Câu 3: Anh hùng lao động trong nghành công nghiệp quốc phòng

 • A. Hoành Hành
 • B. Ngô Gia Khảm
 • C. Nguyễn Quốc Trị
 • D. Nguyễn Thị Chiên

Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng chủ trương đẩy mạnh

 • A. kháng chiến
 • B. thị đua
 • C. xây dựng hậu phương
 • D. chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 5: Trong 7 anh hùng, anh hùng lao động là

 • A. Ngô Gia Khảm, Nguyễn Thị Chiên
 • B. Nguyễn Thị Chiên, Hoàng Hanh
 • C. Hoàng Hanh, Nguyễn Quốc Trị
 • D. Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh

Câu 6: Anh hùng đã đánh xe tăng trên Đường số 6 trong chiến dịch Hòa Bình ( đông-xuân 1951-1952) là

 • A. La Văn Cầu
 • B. Nguyễn Quốc Trị
 • C. Cù Chính Lan
 • D. Nguyễn Thị Chiên

Câu 7: Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khia mạc

 • A. tháng 5-1951
 • B. ngày 1-5-1951
 • C. ngày 5-1-1952
 • D. ngày 1-5-1952

Câu 8: Anh hùng lao động trong sản xuất nông nghiệp là

 • A. Nguyễn Quốc Trị
 • B. Hoàng Hành
 • C. Nguyễn Thị Chiên
 • D. Trần Đại Nghĩa

Câu 9: Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp vào

 • A. tháng 2- 1951
 • B. ngày 1-5-1951
 • C. ngày 5-1-1952
 • D. ngyaf 1-5-1952

Câu 10: Chủ trương nào của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng nhằm đem lại quyền lợi cho nông dân? .

 • A. Phát triển tinh thần yêu nước.
 • B. Đấy mạnh thi dua.
 • C. Chia ruộng đất cho nông dân.
 • D. Xây dựng hậu phương.

Câu 11: Những chủ trương của Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ II của Đảng nhằm mục đích gì?

 • A. Xây dựng hậu phương.
 • B. Phát triển tỉnh thần yêu nước.
 • C. Đấy mạnh thi đua.
 • D. Đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Câu 12: Các trường đại học đào tạo cán bộ để làm gì?

 • A. Chuyển ra mặt trận.
 • B. Tham gia sản xuất.
 • C. Phục vụ kháng chiến.
 • D. Tham gia chiến đấu.

Câu 13: Ở vùng tự do nhân dân làm gì để đưa kháng chiến đến thắng lợi?

 • A. Đẩy mạnh sản xuất
 • B. Học tập.
 • C. Đào tạo cán bộ.
 • D. Vừa học vừa sản xuất.

Câu 14: Cụm từ nào chỉ tác dụng của việc học tập đối với cuộc kháng chiến?

 • A. Học sinh phổ thông.
 • B. Hiểu rõ.
 • C. Thắng lợi.
 • D. Góp phần.

Câu 15: Nhân dân đấy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm để làm

 • A. Phục vụ kháng chiến.
 • B. Chuyến ra mặt trận.
 • C. Cung cấp cho các trường đại học.
 • D. Cung cấp cho học sinh phổ thông.

Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng chủ trương phát triển

 • A. tỉnh thần yêu nước.
 • B. thi đua.
 • C. cuộc kháng chiến.
 • D. hậu phương.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới sgk Lịch sử 5 Trang 35


 • 56 lượt xem