Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ba loại giặc mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945:

 • A. giặc đói, giặc ngu, giặc xâm lăng
 • B. giặc nghèo, giặc dốt, giặc xâm lăng
 • C. giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
 • D. Không có đáp án nào đúng

Câu 2: Nạn đói đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của

 • A. 200 người
 • B. 2 nghìn người
 • C. 2 triệu người
 • D. hơn 2 triệu người

Câu 3: “Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Em hãy cho biết: “Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

 • A. Bắt đầu 23/9/1946 và kết thúc 21/7/1955
 • B. Bắt đầu 23/10/1945 và kết thúc 21/7/1954
 • C. Bắt đầu 23/9/1945 và kết thúc 21/7/1954
 • D. Bắt đầu 23/6/1945 và kết thúc 21/7/1954

Câu 4: Chiến dịch Việt Bắc Thu – đông diễn ra vào

 • A. Năm 1946
 • B. Năm 1947
 • C. Năm 1948
 • D.Năm 1949

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II diễn ra vào?

 • A. 1951 – 1953
 • B. 1950– 1953
 • C. 1949 – 1953
 • D. 1950 – 1954

Câu 6: Anh hùng nào đã đánh bộc phá ở Đông khê trong biên giới thu- đông 1950

 • A. Cù Chính Lan
 • B. La Văn Cầu
 • C.Nguyễn Quốc Trị
 • D. La Văn Cầu, Cù Chính Lan

Câu 7: Những cụm từ nào trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của nhân dân ta?

 • A. Thà hi sinh, hòa bình
 • B. Nhất định, không chịu, hòa bình
 • C. Chúng ta muốn hòa bình.
 • D. Thà hi sinh, nhất định không chịu.

Câu 8: Chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp ghi lại trang vàng lịch sử chông ngoại xâm của dân tộc ta?

 • A. Chiến dịch Việt Bắc
 • B. Chiến dịch Điện Biên phủ
 • C. Chiến dịch biên giới
 • D. Chiến dịch Việt Bắc, Biên giới

Câu 9: Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận trong chiến dịch

 • A, Biên giới
 • B. Việt bắc và Biên giới
 • C. Việt Bắc
 • D, Điện Biên Phủ

Câu 10: Cuộc kháng chiến toàn quốc phòng chống Pháp kết thúc vào

 • A. năm 1953.
 • B. năm 1950.
 • C. năm 1954.
 • D. năm 1955.

Câu 11: Những chiến dịch nào trong cuộc kháng chuến chống Pháp diễn tra trong thu-đông?

 • A. Chiến dịch Điện Biên phủ
 • B. Chiến dịch Việt Bắc
 • C. Chiến dịch Biên giới
 • D. Chiến dịch Việt Bắc, Biên giớ

Câu 12: Sự kiện tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta là?

 • A. Đại hội lần thứ II của Đảng
 • B. cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ
 • C, chiến thắng Điện Biên Phủ
 • D, chiến thắng Biên giới

Câu 13: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào

 • A. 7/5/1955
 • B. 5/7/1954
 • C. 17/5/1954
 • D. 7/5/1954

Câu 14: Từ cuối năm 1945 Cách mạng nước ta phải đương đầu với

 • A. giặc đói.
 • B. giặc dốt.
 • C. giặc ngoại xâm.
 • D. giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Câu 15: Cuộc kháng chuến toàn quốc chống Pháp bắt đầu từ

 • A. năm 1945.
 • B. năm 1946.
 • C. năm 1947.
 • D. trước chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

Câu 16: Cụm từ " nghìn cân treo sợi tóc" là diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ra

 • A. Sau Cách mạng tháng Tám
 • B. cuối tháng 12-1946
 • C. trước cách mạng tháng Tám
 • D. Khi Pháp gửi tối hậu thư
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) sgk Lịch sử 5


 • 40 lượt xem