Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vai trò của Nhà máy cơ khí Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc được thể hiện bằng cụm từ

 • A. Đạt được
 • B. Thánh tích
 • C. Vinh dự
 • D. Góp phần quan trọng

Câu 2: Sản phẩm tiêu biểu của nhà máy cơ khí Hà Nội cùng bộ đội đánh Mỹ

 • A. Máy phay
 • B. Máy tiẹn
 • C. Tên lửa A12
 • D. Máy khoan

Câu 3: Thời gian xây dựng Nhà máy cơ khí Hà Nội là

 • A. 10 nghìn ngày
 • B. gần 1000 ngày đêm
 • C. 1000 ngày
 • D. 10000 ngày đêm

Câu 4: Lễ khánh thành Nhà Máy Cơ khí Hà Nội diễn ra vào

 • A. tháng 12-1955
 • B. tháng 12-1958
 • C. tháng 4 năm 1955
 • D. tháng 4-1958

Câu 5: Những cụm từ thể hiện hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội là

 • A. bước vào thời kì
 • B. trở thành hậu phương
 • C. bước vào thời kì, trở thành hậu phương
 • D. trang bị máy móc

Câu 6: Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng với sự giúp đỡ của

 • A. Trung Quốc
 • B. các nước anh em
 • C. các nước XHCN
 • d. Liên Xô

Câu 7: Ai đã quyết định Nhà máy cơ khí Hà Nội?

 • A. Đảng và chính phủ
 • B. Đảng và Bác Hồ
 • C. Chính phủ
 • D. Bác Hồ

Câu 8: Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng trên diện tích

 • A. 10 vạn mét vuông
 • B. gần 10 vạn mét vuông
 • C. hơn 10 vạn mét vuông
 • D. 10 nghìn mét vuông

Câu 9: Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng ở phía nào của thủ đô Hà Nội?

 • A. Phía Tây Nam
 • B. Phía Nam
 • C. Phía Bắc
 • D. Phía Đông Bắc

Câu 10: Cụm từ chỉ vị trí của nhà máy cơ khí Hà Nội đối với nghành công nghiệp nước ta là

 • A. góp phần trang bị
 • B. làm nòng cốt
 • C. từng bước thay thế
 • D. hiện đại
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta sgk Lịch sử 5 Trang 45


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021