Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 9: Cách mạng mùa thu

  • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 9: Cách mạng mùa thu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1.Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa vào lúc nào?

  • A. Tháng 3- 1945.
  • B. Giữa tháng 8- 1945
  • C. Ngày 18-3 8- 1945.
  • D. Ngày 19- 8- 1945.

Câu 2. Cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng tràn ngập khí thế cách mạng vào lúc nào?

  • A. Ngày 18- 8- 1945
  • B. Ngày 19- 8- 1945
  • C. Ngày 23- 8- 1945
  • D. Ngày 25- 8- 1945

Câu 3. Ở Hà Nội, nhân dân ở đâu xuống đường biểu dương lực lượng?

  • A. Nội thành.
  • B. Các tỉnh lân cận.
  • C. Nội và ngoại thành
  • D. Ngoại thành.

Câu 4: Ngày 19-8-1945 nhân dân mang loại vũ khí nào xuống đường biểu dương lực lượng?

  • A. Giáo
  • B. Mác
  • C. Mã tấu
  • D. Tất cả các ý trên

Câu 5. Sáng 19-8-1945 nhân dân xuống đường biểu dương lực lượng tiến về

  • A. Quảng trường Nhà hát lớn
  • B. Phủ Khâm sai
  • C. Sở Mật thám
  • D. Sở Cảnh sát

Câu 6. Đại diện Uỷ ban khởi nghĩa thành phố Hà Nội đọc lời kêu gọi khởi nghĩa giành chính quyền vào lúc nào?

  • A. Sáng 19-8-1945
  • B. Ngày 19-8-1945
  • C. Trưa ngày 19-8-1945
  • D. Chiều ngày 19-8-1945

Câu 7. Ở Hà Nội cuộc mít tinh đã biến thành cuộc

  • A. xuống đường biểu diễn lực lượng
  • B. biểu tình
  • C. biểu tình tuần hành
  • D. biểu tình vũ trang cướp chính quyền

Câu 8. Quần chúng cách mạng có sự hỗ trợ của ai xông bào chiếm các cơ quan đầu nào của kẻ thù ở Hà Nội?

  • A, nhân dân các tỉnh lân cận
  • B, Các đôi tự vệ chiến đấu
  • C. Các đội tư
  • D. Lính bảo an

Câu 9. Cụm từ nào thể hiện sức mạnh sức đoàn kết đồng lòng muôn người như một của đoàn biểu tình khi kéo đến phủ Khâm sai?

  • A. Đập cửa
  • B. Hồ vang khẩu hiệu
  • C. Nhất tề
  • D. Vượt hàng rào sắt

Câu 10. Cụm từ nào chỉ sự hăng hái cướp chính quyền của nhân dân Hà Nội?

  • A. Vượt hàng rào sắt nhảy vào Phủ
  • B. Đập cửa
  • C. Thuyết phục
  • D. Hô vang khẩu hiệu

Câu 11. Kẻ thù đã hạ vũ khí trước sức mạnh của quần chúng ở Hà Nội?

  • A. quân Nhật
  • B. quân Pháp
  • C. quân Nhật, Pháp
  • D. lính Bảo an

Câu 12. Chiều ngày 19-8-1945 cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên

  • A. Sở mật thám
  • B. Trại Bảo an bình
  • C. Phủ Khâm sai
  • D. Sở Cảnh Sát

Câu 13: Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội vào

  • A. ngày 23-8-1945
  • B. ngày 18-8-1945
  • C. ngày 19-8-1945
  • D. ngày 25--8-1945

Câu 14: Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế vào:

  • A. ngày 23-8-1945
  • B. ngày 18-8-1945
  • C. ngày 19-8-1945
  • D. ngày 25-8-1945

Câu 15. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn vào

  • A. ngày 28-8-1945
  • B. ngày 23-8-1945
  • C. ngày 25-8-1945
  • D. ngày 28-8-1945

Câu 16: Tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước vào

  • A. cuối tháng 8-1945
  • B. giữa tháng 8-1945
  • C. ngày 25-8-1945
  • D. ngày 28-8-1945

17. Phủ Khâm sai nay thuộc phố?

  • A. hàng Đào
  • B. Ngô Quyền
  • C. hàng Đường
  • D. Hàng Mã

18. Ngày nay nước ta kỉ niệm Cách mạng tháng 8 vào ngày

  • A. 19-8-1945
  • B. 23-8-1945
  • C, 25-8-1945
  • D. 28-8-1945
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Cách mạng mùa thu sgk Lịch sử 5 Trang 19


  • 54 lượt xem