Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đường Trường Sơn được mở nhằm đáp ứng nhu cầu

 • A. Đi lại
 • B. Vận chuyển hàng hóa
 • C. Chi viện cho miền Nam
 • D. Kháng chiến chống Mĩ

Câu 2: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn lúc nào?

 • A. ngày 19-5-1959
 • B. ngày 19-5-1969
 • C. ngày 30-4-1969
 • D. ngày 30-4-1959

Câu 3: Đường Trường Sơn đã tồn tại trong thời gian

 • A. 6000 ngày đêm
 • B. gần 6000 ngày đêm
 • C. 6000 ngày
 • D. gần 6000 ngày

Câu 4: Trên đường Trường Sơn đã diễn ra nhiều chiến công, thấm đượm mồ hôi, máu và nước mắt của ai?

 • A. Nhân dânh
 • B. Bộ độ
 • C. Thanh niên xung phong
 • D. Bộ đội, thanh niên xung phong

Câu 5: Theo anh Nguyễn Viết Sinh, đoàn xe chở hàng đoàn người gùi gạo và xăng trên lưng hướng về đâu?

 • A. Chiến trường
 • B. Miền Nam
 • C. Phía nam
 • D. Tiền tuyến

Câu 6: Đoàn người gùi gạo và xăng trên Trường Sơn bằng cách nào để vượt qua sông sâu

 • A. Dùng vè mảng
 • B. Thuyền
 • C, Luồn lách
 • D. Dùng phao

Câu 7: Trong 16 năm địch đã rút xuống đường Trường Sơn bao nhiêu đạn và bao nhiêu chất độc hóa học

 • A. 3 triệu tấn
 • B. 3 vạn tấn
 • C. hơn 3 vạn tấn
 • D. hơn 3 triệu tấn

Câu 8: Trên các ngả đường Trường Sơn miền Bắc đã chi viện cho miền Nam những gì?

 • A. sức người, lương thực, vũ khí
 • B. lương thực
 • C. vũ khí
 • D. người và vũ khí

Câu 9: Cùng với cả nước, đồng báo các dân tộc Tây Nguyên đã làm gì cho đội?

 • A. Tiếp tế hàng
 • B. Vận chuyện hàng
 • C. Cung cấp các phương tiện vận chuyển
 • D. Tiếp tế và vận chuyện hàng

Câu 10: Đường Trường Sơn ngày nay đã

 • A. được mở rộng
 • B. Được mở rộng nối liền đất nước
 • C. Nối liền đất nước
 • D. Nổi tiếng

Câu 11: Đường Trường Sơn bắt đầu từ

 • A. hữu tả sông Mã-Thanh Hóa
 • B. hữu tả ngạn sông Mã-Thanh Hóa
 • C. hữu ngạn sông Mã-Thanh Hóa
 • D. tả ngạn sông Mã-Thanh Hóa

Câu 12: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là

 • A. đường mòn Hồ Chí Minh
 • B. đường mòn Nguyễn Ái Quốc
 • C. Nguyễn Aí Quốc
 • D. đường Văn Ba
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 22: Đường Trường Sơn sgk Lịch sử 5 Trang 47


 • 138 lượt xem