Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 14:Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ta quyết định mở chiến dịch biên giới thu đông 1950 nhằm mục đích gì?

 • A. Giải phóng một phần biên giới Việt Trung
 • B. Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
 • C. Khai thông đường liên lạc quốc tế
 • D. Cả ba ý trên

Câu 2: Địa đanh nào được gọi là mồ chôn giặc Pháp?

 • A. Bắc Cạn
 • B. Đường số 4
 • C. Việt Bắc
 • D. Đoan Hùng

Câu 3: Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn thực dân Pháp âm mưu

 • A. Tấn công Căn cứ đại Viêt Bắc
 • B. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến
 • C. Tiêu diệt chủ lực cửa ta
 • D. Kết thúc chiến tranh

Câu 4: Có bao nhiêu xe cơ giới của giặc Pháp bị quân ta phá hủy trong chiến dịch Việt Bắc thu Dông 1947

 • A. Hàng trăm
 • B. Nhiều
 • C. 3000
 • D. 16

Câu 5: Số máy bay địch bị bắn rơi trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là

 • A. 3000 chiếc
 • B. hàng trăm chiếc
 • C. nhiều chiếc
 • D. 16 chiếc

Câu 6: Mục đích cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc tấn công thuộc điaj Việt Bắc là

 • A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến
 • B. Kết thúc chiến tranh
 • C. Tiêu diệt chủ lực của ta
 • D. TIêu diệt chủ lực và đầu não cuộc kháng chiến

Câu 7: 4. Quân địch nhảy dù xuống

 • A. Chợ Đồn
 • B. Bắc Cạn
 • C. chợ Mới
 • D. Bắc Cạn, Chợ Đồn, Chợ Mới

Câu 8: Một cánh quân của địch tiến theo đường

 • A. số 1
 • B. số 4
 • C. chợ Đồn- Thái Nguyên
 • D. Cao Bằng-Bắc Cạn

Câu 9: Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 địch chết

 • A. 3000 tên
 • B. hơn 3000 tên
 • C. hàng trăm tên
 • D. 300 tên

Câu 10: Quân nhảy dù của địch bị quân ta phục kích ở

 • A. chợ Đồn
 • B. Bắc Cạn
 • C. đèo Bông Lau
 • D. Bắc Cạn, Chợ Đồn

Câu 11: Sau những thất bại năm 1948-1950 thực dân Pháp có âm mưu mới?

 • A. Tăng cường lực lượng khóa chặt biên giới Việt Trung
 • B. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc
 • C. Mua chuộc quân ta và tàn sát dân chúng
 • D. Cả A và B

Câu 12: Khi địch tấn công Viêt Bắc, Trung ương Đảng đã quyết định như thế nào?

 • A. Chặn đánh địch
 • B. Bố trí trận đại mai phục
 • C. Phải phá tan cuộc tấn công của giặc
 • D. Chặn đánh quân rút lui

Câu 13: Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở

 • A. đèo Bông Lau
 • B. Đoan Hùng
 • C. Chợ Mới
 • D. Cao Bằng

Câu 14: Trên sông Lô, quân ta phục kích đốt cháy nhiều tàu chiến và cano ở

 • A. đèo Bông Lau
 • B. Đoan Hùng
 • C, Chợ Mới
 • D. Cao Bằng

Câu 15: Trên đường rút lui, quân địch lọt vào trận địa mai phục của quân ở

 • A. Bình Ca
 • B. Đoan Hùng
 • C. Bình Ca, Đoan Hùng
 • D. đèo Bông Lau

Câu 16: Tàu chiến và ca nô địch tiến theo đường

 • A. sông Hồng, sông Lô
 • B. sông Hồng
 • C. sông Lô
 • D. sông Cầu
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” sgk Lịch sử 5 Trang 30


 • 94 lượt xem