Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 1: "Bình Tây đại nguyên soái" Trương Định

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 1: "Bình Tây đại nguyên soái" Trương Định. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta năm nào?

 • A. 1958
 • B.1956
 • C.1962
 • D.1957

Câu 2: Phong trào kháng chiến chống Pháp lớn nhất ở Nam Kì khi Pháp xâm lược nước ta do ai lãnh đạo?

 • A. Nguyễn Trung Trực.
 • B. Trương Định.
 • C. Nguyễn Hữu Huân.
 • D. Hồ Huân Nghiệp.

Câu 3: Tân An ngày nay thuộc tỉnh

 • A. An Giang.
 • B. Hà Tiên.
 • C. Long An.
 • D. Vĩnh Long

Câu 4: Bình Sơn ngày nay thuộc tỉnh

 • A. Quảng Ngãi.
 • B. An giang.
 • C. Long An.
 • D. Quảng Nam.

Câu 5: Triều đình nhà Nguyễn đã kí hiệp ước gì với Pháp?

 • A. Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho thực dân Pháp.
 • B. Nhường ba tỉnh miền Tây Nam Bộ cho thực dân Pháp.
 • C. Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp.
 • D. Nhường ba tỉnh Nam khì cho thực dân Pháp

Câu 6: Trương Định chiêu mộ nghĩa bình đánh Pháp từ khi nào”

 • A. Từ cuối năm 1859.
 • B. Khi nhà Nguyễn kí hòa ước
 • C. Khi Pháp vừa tấn công Gia Định.
 • D. Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Nam Kì:

 • A. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân
 • B. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • C. Cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám
 • D. Cuộc khởi nghĩa Mai Hắc đế

Câu 8: Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?

 • A. Ở lại cùng nhân dân và nghĩa quân chống giặc.
 • B. Ở lại cùng nhân dân và nghĩa quân chống lại nhà Nguyễn.
 • C. Từ chối chức Lãnh Binh
 • D. Cả hai ý A,B đều đúng.

Câu 9: Triểu đình nhà Nguyễn kí hòa ước, nhưỡng ba tình miền Đông Nam Kì cho Pháp khi nào?

 • A. Năm 1859.
 • B. Khi Pháp vừa đánh Gia Định.
 • C. Khi Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp
 • D. Năm 1862

Câu 10: Vua ban cho Trương Định chức lãnh binh ở

 • A. Hà Tiên.
 • B. Vĩnh Long
 • C. An Giang.
 • D. Long An.

Câu 11: Nghĩa quân Trương Định đang thu được thắng lợi thì triều đình nhà Nguyễn làm gì

 • A. Kí hòa ước.
 • B. Buộc Trương Định giải tán nghĩa bình.
 • C. Ban chức lành bình An Giang cho Trương Định
 • D. Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp

Câu 12: Dân chúng và nghĩa quân muốn gì khi Trương Định Đanh băn khoăn suy nghĩ

 • A. Suy tôn Trương Định làm chủ soái.
 • B. Tiếp tục kháng chiến.
 • C. Phải tuân lệnh vua.
 • D. Tôn Trương Định làm “Bình Tay Đại nguyên soái"

Câu 13: Lãnh binh là chức quan

 • A. Vô.
 • B. Văn.
 • C. Chức quan vô chỉ huy quân đội một tỉnh
 • D. Chức quan đứng đầu tỉnh.

Câu 14: Trương Định đã quyết định như thế nào trước niềm tin yêu nghĩa quân và dân chúng?

 • A. Nhận chức Lãnh binh
 • B. Từ chối chức Lãnh binh
 • C. Phất cao cờ "Bình Tây"
 • D. Ở lại cùng nhân dân chống giặc
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: “Bình tây đại nguyên soái” Trương Định sgk Lịch sử 5 Trang 4


 • 41 lượt xem