Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuộc biểu tình ngày 12 - 3 - 1930 do giai cấp, tầng lớp nào tiến hành?

 • A. Nông dân.
 • B. Công nhân.
 • C. Nông dân và công nhân.
 • D. Các tầng lớp nhân dân lao động.

Câu 2: Khẩu hiệu nào trong cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc?

 • A. Đả đảo Nam triều
 • B. Đả đảo đế quốc
 • C. Ruộng đất về tay dân cà
 • D. Nhà máy về tay thợ thuyền

Câu 3: Cụm từ nào nói đến qui mô cuộc biểu tình ngày 12 - 9 – 1930?

 • A. Kéo về.
 • B. Hàng vạn.
 • C. Đông thêm.
 • D. Đoàn người.

Câu 4: Cụm từ nào thế hiện sự dã mãn của thực đân Pháp?

 • A. Đàn áp.
 • B. Nếm bom vào đoàn người.
 • C. Người chết.
 • D. Bị thương.

Câu 5: Mục tiêu kinh tế của cuộc biểu tình ngày 12-9-1939 được thể hiện bằng cụm từ

 • A. đả đảo
 • B. nhà máy
 • C. nhà máy, ruộng đất
 • D. ruộng đất

Câu 6: Khẩu hiệu của cuộc biểu tình ngày 12 - 9 — 1930 đòi quyền lợi thiết thực của nông dân là

 • A. Đả đảo đế quốc.
 • B. Đá đảo Nam triều
 • C. Ruộng đất về tay dân cày.
 • D. Nhà máy về tay thợ thuyền

Câu 7: Để ngăn chặn đoàn biểu tình, thực dân Pháp đã cho binh lính đàn áp, ném bom đã gây lên ảnh hưởng nào?

 • A. Hơn 200 người chết, hàng trăm người bị thương.
 • B. Hơn trăm người chết và bị thương
 • C. Hơn 200 người chết và bị thương
 • D. Không đáp án nào đúng

Câu 8: Khẩu hiệu của cuộc biểu tình ngày 12/ 9/ 1930 đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân là

 • A. Nhà máy về tay thợ thuyển.
 • B. Đả đảo đế quốc.
 • C. Đả đảo Nam triều.
 • D. Ruộng đất về tay dân cày.

Câu 9: Trong những năm 1930 – 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh, nhân dân ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh đã:

 • A. Nhân dân giành được chính quyền làm chủ
 • B. Các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ, các tập tục lạc hậu bị xóa bỏ.
 • C. Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 10: Biểu hiện nào của cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 chứng tỏ cách mạng Việt Nam được sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản

 • A. Nông dân với cờ đỏ búa liềm
 • B. Đoàn người ngày càng đông thêm
 • C. Cờ đó búa liềm dẫn đầu.
 • D. Khẩu lệnh đấu tranh.

Câu 11: Trong thời kì có chính quyền nhân dân, tệ nạn xã hội nào bị đả phá?

 • A. Mê tín dị đoan.
 • B. Trộm cắp.
 • C. Cờ bạc.
 • D. Trộm cắp, cờ bạc.

Câu 12: Biểu hiện nào của cuộc biểu tình ngày 12- 9-1930 chứng tỏ sự ưởng ứng của nhân dân?

 • A. Có hàng vạn nông dân tham gia
 • B. Từ nông thôn kéo về thị xã.
 • C. Binh lính đàn áp nhưng đoàn người vẫn tiến.
 • D. Đoàn người ngày càng đông thêm.

Câu 13: Cụm từ nào thể hiện mục tiêu chính trị của cuộc biểu tình ngày 12-9-1930?

 • A. nhà máy
 • B. ruộng đất
 • C. Nam triều, đế quốc
 • D. đả đảo

Câu 14: Chính quyền nhân dân đã bãi bỏ

 • A. trộm cắp.
 • B. những phong tuc lạc hậu
 • C. cờ bạc
 • D. Trộm cắp, cờ bạc

Câu 15: Ngày nay chúng ta kỉ niệm Xô viết Nghệ — Tĩnh vào ngày

 • A. 3- 2.
 • B. 12-9
 • C. 9-12.
 • D. 19- 2.

Câu 16: Chính quyền cách mạng đã làm gì để thực hiện khẩu hiệu đất về tay dân cày?

 • A. Chia ruộng đất cho nông dân
 • B. Xóa bỏ các thứ thuế vô lí.
 • C. Bãi bỏ các hủ tục.
 • D. Đả phá tệ nạn xã hội.

Câu 17: Sau cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930, làn sóng đấu tranh ở Nghệ Tĩnh như thế nào?

 • A. Càng thêm mạnh.
 • B. Nông dân tiếp tục nổi dây.
 • C. Đánh phá huyện lị, đồn điển...
 • D. Nhân đân cử ra người lãnh đạo.

Câu 18: Trước khí thế đấu tranh của quản chúng, những kẻ đứng đầu chính quyền địch ở thôn, xã\

 • A. bỏ trốn.
 • B. sợ hãi.
 • C. đầu hàng.
 • D. bỏ trốn hoặc đầu hàng.

Câu 19: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị dập tắt năm bao nhiêu?

 • A. 1929
 • B. 1930
 • C. 1931
 • D. 1932

Câu 20: Vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại?

 • A. Vì lần đầu tiên nhân dân ta được nắm giữ chính quyền
 • B. Vì bọn đế quốc dùng mọi thủ đoạn đàn áp
 • C. Vì nhân dân ta đông đảo
 • D. Tất cả các ý trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh sgk Lịch sử 5 Trang 17


 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021