1. Điền cụm từ "Nên" hoặc "Không nên" vào dưới những hình ảnh sau đây cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Điền cụm từ "Nên" hoặc "Không nên" vào dưới những hình ảnh sau đây cho phù hợp:

Bài làm:

- các hoạt động nên: 1, 4, 5

- các hoạt động không nên: 2,3, 6,7

  • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021