6. Thể dị bội là

  • 1 Đánh giá

6. Thể dị bội là

A.cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có 2n NST.

B. giao tử có (n -1) hay (n + 1) NST.

C. hợp tử có 3n NST được sinh ra từ cơ thể có 2n NST.

D. cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có 2n + 1 hhay 2n - 1 NST.

Bài làm:

=> đáp án D

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021