Bài toán tìm giá trị các đơn vị

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Có 8 bao gạo cân nặng tất cả 448kg. Hỏi 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các bao tải chở số bao đường bằng nhau)

Bài 3: Dũng có 72 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ. Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài làm:

Bài 1: Mỗi bao đựng số gạo là:

448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là:

56 × 5 = 280 (kg).

Đáp số: 280kg.

Bài 2: Mỗi xe chở được số bao đường là:

210 : 5 = 42 (bao)

3 xe chở được số bao đường là:

3 x 42 = 126 (bao)

Số bao dường được chở vào kho là:

210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

Bài 3: Tổng số hộp bi là:

5 + 4 = 9 (hộp)

Mỗi hộp có số viên bi là:

72 : 9 = 8 (vien)

Dũng có số bi xanh là:

5 x 8 = 40 (viên)

Dũng có số bi đỏ là:

4 x 8 = 32 (viên)

Đáp số: 40 viên bi xanh và viên 32 bi đỏ

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021