Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

Bài làm:

Bài 4: Đơn vị bộ đội đó có số người là:

64 x 10 = 640 (người)

Muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số người là:

640 : 8 = 80 (người)

Đáp số: 80 người

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021