Các bài toán chứa dữ liệu ít hơn, nhiều hơn

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Hôm nay nhà Hồng thu hoạch được 40kg cam ít hơn số cam thu được ngày hôm qua 25kg. Hỏi tổng số cam thu được trong hai ngày là bao nhiêu?

Bài 2: Trong một hộp có ba loại bi: đỏ, xanh, vàng. Biết số bi của cả hộp nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Có hai hộp, mỗi hộp đựng một số bút chì. Bạn Hùng lấy 6 bút chì từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, rồi lại lấy 4 bút chì ở hộp thứ hai chuyển sang hộp thứ nhât. Bây giờ trong mỗi hộp có đúng một tá bút chì. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài làm:

Bài 1: Ngày hôm trước nhà Hồng thu được số ki-lô-gam cam là:

40 + 25 = 65 (kg)

Cả hai ngày nhà Hồng thu được số ki-lô-gam cam là:

40 + 65 = 105 (kg)

Đáp số: 105kg cam

Bài 2: Số bi của cả hộp nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 7 viên nên số bi xanh bằng 7 viên

Số bi vàng là: 7 – 2 = 5 (viên bi)

Số bi đỏ là: 5 + 3 = 8 (viên bi)

Trong hộp có tất cả số viên bi là:

7 + 5 + 8 = 20 (viên bi)

Đáp số: 20 viên bi

Bài 3: Một tá bút chì tương ứng với 12 bút chì.

Số bút chì ban đầu ở hộp thứ nhất là:

12 – 4 + 6 = 14 (bút chì)

Số bút chì ban đầu ở hộp thứ hai là:

12 + 4 – 6 = 10 (bút chì)

Đáp số: hộp thứ nhất 14 bút chì, hộp thứ hai 10 bút chì

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021