Cách giải bài dạng: Giải toán bằng hai phép tính trở lên Toán lớp 3

  • 1 Đánh giá

Dạng giải bài toán bằng hai phép tính trở lên trong chương trình toán lớp 3 là một dạng bài khó thường gặp trong các đề kiểm tra, đề thi. Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Các bước giải bài toán:

  • Bước 1: Đọc kỹ đề bài và tìm ra mối liên hệ giữa các đại lượng
  • Bước 2: Tóm tắt bài toán
  • Bước 3: Tìm giá trị đại lượng chưa biết bằng phép tính cộng hoặc trừ, nhân hoặc chia
  • Bước 4: Thực hiện phép theo yêu cầu của đề bài
  • Bước 5: Trình bày bài giải và kiểm tra lại

Ví dụ: Thùng thứ nhất đựng 35 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:

35 + 15 = 50 (lít dầu)

Cả hai thùng đựng số lít dầu là:

35 + 50 = 85 (lít dầu)

Đáp số: 85 lít dầu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Hôm nay nhà Hồng thu hoạch được 40kg cam ít hơn số cam thu được ngày hôm qua 25kg. Hỏi tổng số cam thu được trong hai ngày là bao nhiêu?

Bài 2: Trong một hộp có ba loại bi: đỏ, xanh, vàng. Biết số bi của cả hộp nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Có hai hộp, mỗi hộp đựng một số bút chì. Bạn Hùng lấy 6 bút chì từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, rồi lại lấy 4 bút chì ở hộp thứ hai chuyển sang hộp thứ nhât. Bây giờ trong mỗi hộp có đúng một tá bút chì. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Can thứ nhất có 18 lít dầu. Số dầu ở can thứ hai gấp 3 lần số dầu ở can thứ nhất. hỏi can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Can thứ nhất đựng 6 lít nước, can thứ hai đựng 14 lít nước. Hỏi phải cùng rót thêm vào mỗi can bao nhiêu lít nước để số nước ở can thứ hai gấp đôi số nước ở can thứ nhất?

Bài 6: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu ki lô gam gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021