Các bài toán chứa dữ liệu giảm đi một số lần, gấp lên một số lần

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Can thứ nhất có 18 lít dầu. Số dầu ở can thứ hai gấp 3 lần số dầu ở can thứ nhất. hỏi can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Can thứ nhất đựng 6 lít nước, can thứ hai đựng 14 lít nước. Hỏi phải cùng rót thêm vào mỗi can bao nhiêu lít nước để số nước ở can thứ hai gấp đôi số nước ở can thứ nhất?

Bài 6: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu ki lô gam gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài làm:

Bài 4: Can thứ hai có số lít dầu là:

18 x 3 = 54 (lít)

Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít dầu là:

54 - 18 = 36 (lít)

Đáp án: 36 lít

Bài 5: Nếu cùng rót thêm một lượng nước vào hai can thì hiệu số nước của hai can không đổi và bằng: 14 – 6 = 8 (lít)

Số nước lúc sau ở can thứ hai là:

8 x 2 = 16 (lít)

Số nước rót thêm là:

16 – 14 = 2 (lít)

Đáp số: 2 lít

Bài 6: Túi thứ hai đựng số ki lô gam gạo là:

18 : 3 = 6 (kg)

Hai túi đựng số ki lô gam gạo là:

18 + 6 = 24 (kg)

Số gạo ở hai túi lúc bằng nhau thì có số ki lô gam gạo là:

24 : 2 = 12 (kg)

Phải lấy túi thứ nhất chuyển sang túi thứ hai số ki lô gam gạo để hai túi bằng nhau là:

18 – 12 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg gạo

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021