Hỏi thực sự mỗi ngăn chứa bao nhiêu quyển sách?

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển sách. Nếu lấy 4 quyển của ngăn sách thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách ở hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyễn sách?

Bài làm:

Bài 3:

Nếu lấy 4 quyển của ngăn sách thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách ở hai ngăn bằng nhau, khi đó mỗi ngăn có số quyển sách là:

84 : 2 = 42 (quyển sách)

Ban đầu ngăn thứ nhất chứa số quyển sách là:

42 + 4 = 46 (quyển)

Ban đầu ngăn thứ hai chứa số quyển sách là:

42 - 4 = 38 (quyển)

Đáp số: Ngăn thứ nhất: 46 quyển sách

Ngăn thứ hai: 38 quyển sách

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021