Tìm giá trị của một số khi giảm số đó đi một số lần

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Ngày thứ nhất nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm đi 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giày?

Bài 5: Một đội công nhân A một ngày phải làm được 400m đường. Nếu giảm đi 5m đường thì số mét đường phải làm của đội công nhân B giảm đi 5 lần so với đội công nhân A. Hỏi đội công nhân B phải làm bao nhiêu mét đường?

Bài làm:

Bài 4:

Ngày thứ hai sản xuất được số đôi giày là:

248 : 4 = 62 (đôi giày)

Ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất số đôi giày là:

248 - 62 = 186 (đôi giày)

Đáp án: 186 đôi giày

Bài 5:

Nếu giảm đội công nhân A đi 5m đường thì số mét đường còn lại của đội công nhân A là:

400 - 5 = 395 (m)

Số mét đường mà đội công nhân B cần phải làm là:

395 : 5 = 79 (m)

Đáp số: 79m

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021