Cách giải bài dạng: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3

  • 1 Đánh giá

Dạng bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số là một trong những dạng toán thường gặp trong chương trinh toán lớp 3. Để giải bài tập dạng này phải làm như thế nào? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

Ví dụ 1:

a, của 32m là bao nhiêu?

b, của 27kg là bao nhiêu?

Giải:

a, của 32m là: 32 : 4 = 8m

b, của 27kg là: 27 : 3 = 9kg

- Khi giải các bài toán đố thực hiện theo các bước:

  • Bước 1: Đọc và phân tích kĩ đề, xác định giá trị của số cho trước và số phần bằng nhau.
  • Bước 2: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau đã cho.
  • Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ 2: Lớp 3A có 48 học sinh, số học sinh của lớp tham gia đội văn nghệ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh tham gia đội văn nghệ?

Giải:

Số học sinh của lớp 3A tham gia văn nghệ là:

48 x = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a, của 30 phút là ....

b, của 42l là .....

c, của 36m là .....

d, của 16kg là .....

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy số bi, Dũng lấy $\frac{1}{3}$ số bi. Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng số đường của bao thứ hai. Nếu bao thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng $\frac{1}{3}$ số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg. Tính số đường của bao thứ nhất?

Bài 4: Biết số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng $\frac{1}{3}$ số gà. Hỏi có bao nhiêu con Vịt?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021