Tìm số đơn vị

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?

Bài 5: Một người mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi 126kg đường được chia thành mấy bao?

Bài 6: Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

Bài làm:

Bài 4: 3 thùng có số lít dầu là:

99 - 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng chứa số lít dầu là:

27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu cửa hàng có số thùng dầu là:

72 : 9 = 8 (thùng)

Đáp số: 8 thùng

Bài 5: Dự định mỗi bao chứa số ki-lô-gam là:

126 : 9 = 14 (kg)

Thực tế mỗi bao chứa số ki-lô-gam là:

14 - 8 = 6 (kg)

126 kg đường được chia thành số bao là:

126 : 6 = 21 (bao)

Đáp số: 21 bao

Bài 6: Mỗi hộp chứa số viên kẹo là:

144 : 9= 16 (viên)

Số viên kẹo đem chia là:

8 x 16 = 108 (viên)

Số em thiếu nhi được chia kẹo là:

108 : 4 = 27 (em)

Đáp số: 27 em

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021