Bài văn viết về cảnh vật gì, ở nơi nào? Tìm từ ngữ điển vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu nói về các vua Hùng

  • 1 Đánh giá

2-3-4: Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Bài văn viết về cảnh vật gì, ở nơi nào?

b. Tìm từ ngữ điển vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu nói về các vua Hùng

Các vua Hùng là những người đầu tiên thành lập nước ....... đóng đô ở thành Phong Châu, nay thuộc tính Phú Thọ, cách ngày nay khoảng ........ năm.

Bài làm:

a. Bài văn viết về cảnh vật trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh có đền Hùng, nơi thờ các vua Hùng.

b. Điền vào chỗ chấm:

Các vua Hùng là những người đầu tiên thành lập nước Văn Lang đóng đô ở thành Phong Châu, nay thuộc tính Phú Thọ, cách ngày nay khoảng vài nghìn năm.

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021