Giải bài 5 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 5: trang 179 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm số hạng không chứa trong khai triển nhị thức

Bài làm:

Ta có:

Số hạng không chứa ứng với \(k\) thỏa mãn: \(2k = 30 – 3k ⇔ 5k = 30 ⇔ k = 6\)

Vậy số hạng không chứa là \(C_{10}^6=\frac{10!}{6!(10-6)!}=210\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021