Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 98

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập về bảng nhân 3, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 98

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 98

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 2

Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 98

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 98 sgk toán lớp 2

Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 98 sgk toán lớp 2

Số ?

a) 3; 6; 9 ;...;....

b)10 ; 12 ; 14; ...;....

c) 21 ;24; 27;....;....

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021