Giải câu 1 bài 1: Quy tắc đếm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 46 - sgk đại số và giải tích 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a) Một chữ số ?

b) Hai chứ số ?

c) Hai chữ số khác nhau ?

Bài làm:

a) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập 4 số tự nhiên gồm một chữ số.

b) Số tự nhiên có hai chữ số có dạng với a, b ∈ {1, 2, 3, 4}

  • a ∈ {1, 2, 3, 4} nên có 4 cách chọn a.
  • b ∈ {1, 2, 3, 4} nên có 4 cách chon b.

Theo quy tắc nhân, số cách lập số có hai chữ số là : 4 . 4 = 16 (cách).

c) Số tự nhiên có hai chữ số có dạng với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} , a # b.

  • a ∈ {1, 2, 3, 4} nên có 4 cách chọn a.
  • do a # b nên b chỉ có 3 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, các cách để lập được số tự nhiên kể trên là: 4 . 3 = 12 (cách).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021