Giải câu 5 bài 4: Phép thử và biến cố

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 64 - sgk đại số và giải tích 11

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau:

A: "Lấy được thẻ màu đỏ";

B: "Lấy được thẻ màu trằng";

C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn".

Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.

Bài làm:

a) Xét phép thử : "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên một thẻ".

  • Mỗi phép thử là lấy ngẫu nhiên một thẻ từ 10 thẻ có sẵn, như vậy số phép thử có là tổ hợp chập 1 của 10 : C110 = 10
  • Vậy không gian mẫu gồm 10 phần tử:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

b) Dựa vào các mệnh đề của các biến cố ta tìm được:

A = {1, 2, 3, 4, 5};

B = {7, 8, 9, 10};

C = {2, 4, 6, 8, 10}.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021