Giải câu 5 bài 3: Cấp số cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 98 sgk toán đại số và giải tích 11

Từ giờ đến \(12\) giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Bài làm:

Đồng hồ đánh số tiếng chuông là:

Đây là tổng của 12 số hạng của cấp số cộng có .

Do đó áp dụng công thức tính tổng. Ta có:

.

Vậy đồng hồ đánh tiếng chuông.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021