Giải câu 1 bài 3: Hàm số liên tục

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 140 sgk toán Đại số và giải tích 11

Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số tại $x_0=3$

Bài làm:

Hàm số xác định trên \(\mathbb R\)

.

Khi đó

Xét dãy số bất kì với $x_a \neq 3$và

Khi đó
nên hàm số đã cho liên tục tại điểm .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021