Giải câu 1 bài 5: Đạo hàm cấp hai

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 174 sgk toán Đại số và giải tích 11

a) Cho .Tính \(f"(2)\).

b) Cho .Tính \(f" \left ( -\frac{\pi }{2} \right )\) , \(f"(0)\), \(f" \left ( \frac{\pi }{18} \right )\).

Bài làm:

a)

Ta có ,

.

b)

Ta có ,

.

;

;

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021