Giải câu 14 trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thông thường nước mía chứa 13% saccarozo. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên với hiệu suất thu hồi đường là 60% thì thu được m gam đường saccarozo. Giá trị của m là:

A. 78

B. 87

C. 68

D. 86

Bài làm:

Khối lượng đường thu được là:

Đáp án: A

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021