Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 160 sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\) ;

b) - \(\frac{28}{99}\) - \(\frac{14}{99}\) ;

c) 69,78 + 35,97 +30,22 ;

d) 83,45 - 30,98 - 42,47 ;

Bài làm:

a) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\) = ( + \(\frac{4}{11}\)) + (\(\frac{3}{4}\) + \(\frac{1}{4}\) ) =

+ \(\frac{3 + 1}{4}\) = \(\frac{11}{11}\) + \(\frac{4}{4}\) = 1 + 1 =2.

b) - \(\frac{28}{99}\) - \(\frac{14}{99}\) = - (\(\frac{28}{99}\) + \(\frac{14}{99}\) ) = - \(\frac{28 + 14}{99}\) = - \(\frac{42}{99}\) = \(\frac{30}{99}\) = \(\frac{30:3}{99:3}\) = \(\frac{10}{33}\)

c) 69,78 + 35,97 +30,22 = (69,78 + 30,22) + 35,97

= 100 + 35,97 = 135,97.

d) 83,45 - 30,98 - 42,47 = 83,45 - (30,98 + 42,47)

= 83,45 - 73,45 = 10.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021