Giải Câu 21 Bài 4: Hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 108 - SGK Toán 8 tập 2

ABC.A'B'C' là một lăng trụ đứng tam giác (h.98)

Giải Câu 21 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108-1

a) Những cặp mặt nào song song với nhau?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau?

c) Sử dụng kí hiệu "//" và "⊥" để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 21 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108-2

Bài làm:

a) Vì ABC.A'B'C' là hình lăng trụ tam giác nên các mặt phẳng song song có trong hình lăng trụ chỉ là: 2 mặt đáy.

(ABC) // (A'B'C')

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau:

(ABB'A') ⊥ (A'B'C); (ACC'A') ⊥ (A'B'C'); (BCC'B') ⊥ (A'B'C); (ABB'A') ⊥ (ABC); (ACC'A') ⊥ (ABC); (BCC'B') ⊥ (ABC)

c) Hoàn thành bảng

Giải Câu 21 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 108-3

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021