Giải câu 24 bài: Luyện tập sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 55 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất và $y = (2m + 1)x + 2k – 3$. Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau.

b) Hai đường thẳng song song với nhau.

c) Hai đường thẳng trùng nhau.

Bài làm:

Hàm số có các hệ số $a = 2, b = 3k$.

Hàm số có các hệ số $a' = 2m + 1, b' = 2k – 3$.

Hai hàm số đã cho là hàm số bậc nhất

=> (1)

a) Hai đường thẳng cắt nhau khi a ≠ a' tức là:

<=>

<=> (2)

Từ(1), (2) => , $k$ tùy ý.

b) Hai đường thẳng song song với nhau khi và $b ≠ b'$ tức là:

<=> và $3k ≠ 2k – 3$

<=> và $k \neq -3$

c) Hai đường thẳng trùng nhau khi và $b = b'$ tức là:

<=> và $3k = 2k – 3$

<=> và $k = -3$

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021