Giải câu 3 Bài 38 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 21 - SGK toán 2

Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Giải bài 38 + 25

Bài làm:

Tóm tắt

Đoạn AB: 28dm

Đoạn BC: 34dm

A đến C ? dm

Hướng dẫn: Dựa vảo hình vẽ các con thấy, đoạn AC sẽ bằng tổng đoạn AB và BC. Vậy bài này đoạn AC được tính bằng phép cộng.

Bài giải

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số: 62dm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021