Giải câu 3 bài 4: Phép đối xứng tâm

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 15 - sgk hình học 11

Tìm một hình có vô số tâm đối xứng.

Bài làm:

Đường thẳng và hình gồm hai đường thẳng song song là những hình có vô số tâm đối xứng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021