Giải câu 3 bài: Phép chia sgk Toán 5 trang 164

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1 48 : 0,01 95 : 0,1

25 x 10 48 x 100 72 : 0,01

b) 11 : 0,25 32 : 0,5 75 : 0,5

11 x 4 32 x 2 125 : 0,25

Bài làm:

a) 25 : 0,1 = 25 : = 25 x 10 = 250 (dịch dấu phẩy sang phải 1 chữ số)

25 x 10 = 250 (dịch dấu phẩy sang phải 1 chữ số)

48 : 0,01 = 48 : = 48 x 100 = 4800 (dịch dấu phẩy sang phải 2 chữ số)

48 x 100 = 4800 (dịch dấu phẩy sang phải 2 chữ số)

95 : 0,1 = 95 : = 85 x 10 = 950 (dịch dấu phẩy sang phải 1 chữ số)

72 : 0,01 = 72 x =72 x 100 = 7200. (dịch dấu phẩy sang phải 2 chữ số)

b) 11 : 0,25 = 11 : = 11 : \(\frac{1}{4}\) = 11 x 4 = 44

11 x 4 = 44

32 : 0,5 = 32 : = 32 : \(\frac{1}{2}\) = 32 x 2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 : = 75 : \(\frac{1}{2}\) = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 : = 125 : \(\frac{1}{4}\) = 125 x 4 = 500.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021