Giải câu 33 bài luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 33: trang 23 sgk Toán 8 tập 2

Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

a)

b)

Bài làm:

a)Ta được phương trình

ĐKXĐ \(a \ne - {1 \over 3},a \ne - 3\)

(thỏa mãn)

Vậy thì biểu thức \({{3a - 1} \over {3a + 1}} + {{a - 3} \over {a + 3}}\)có giá trị bằng 2

b)Ta được phương trình

ĐKXĐ \(a \ne -3\)

(thỏa mãn)

Vậy thì biểu thức \({{10} \over 3} - {{3a - 1} \over {4a + 12}} - {{7a + 2} \over {6a + 18}}\)có giá trị bằng 2.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021