Giải câu 35 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 20 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x , biết :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

<=>

Vậy

b.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021