Giải câu 4 Bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 26 - SGK toán 2

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi ?

Bài làm:

Tóm tắt

Em : 7 tuổi

Anh hơn em : 5 tuổi.

Anh: .... tuổi?

Hướng dẫn: Các con phải làm phép cộng giữa số tuổi của em và số tuổi anh hơn em.

Bài giải

Số tuổi của anh là :

7 + 5 = 12 ( tuổi )

Đáp số: 12 tuổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021