Giải Câu 46 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 76 - SGK Toán 7 tập 2

Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Bài làm:

Giải Câu 46 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

cân tại $A \Rightarrow AB = AC$

thuộc trung trực của $BC$ (định lí đảo)

cân tại $D \Rightarrow DB = DC$

thuộc trung trực của $BC$ (định lí đảo)

cân tại $E \Rightarrow EB = EC$

thuộc trung trực của $BC$ (định lí đảo)

Do đó thuộc đường trung trực của $BC$ nên thẳng hàng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021