Giải câu 47 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 47: trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị

  • Số tiền lãi sau tháng thứ nhất
  • Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất
  • Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.

b) Nếu lãi suất là 1,2% (tức là a = 1,2) và sau 2 tháng tổng số tiền lãi là 48,288 nghìn đồng, thì lúc đầu bà An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Bài làm:

a) Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm: x đồng

Lãi suất là a% tháng nên số tiền lãi sau tháng thứ nhất là

Số tiền bà An có sau 1 tháng gửi là

Số tiền lãi có được sau tháng thứ hai là

Tổng số tiền lãi sau hai tháng:

(đồng)

b) Vì sau hai tháng bà An lãi 48288 đồng với lãi suất 1,2% nên ta có:

Vậy bà An đã gửi tiết kiệm 2 000 000 đồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021