Giải câu 5 bài 1: Mở đầu về phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 7

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 7 sgk Toán 8 tập 2

Hai phương trình và \(x(x - 1) = 0\)có tương đương không? Vì sao?

Bài làm:

Phương trình có tập nghiệm \(S_1= \left \{ 0 \right \}\)

Xét phương trình

Vì một tích bằng 0 khi một trong hai thừa số bằng 0 hay: hoặc \(x = 1\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S_2= \left \{ 0;1 \right \}\)

nên hai phương trình không tương đương.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021