Giải câu 5 bài: Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • 1 Đánh giá

Câu 5:Trang 140-sgk giải tích 12

Cho là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận $z$ và $\overline{z}$ làm nghiệm.

Bài làm:

Theo bài ra: => $\overline{z}=a-bi$

=>

=> và $\overline{z}$ là nghiệm phương trình: $(x-z)(x-\overline{z})=0$

<=>

<=>

Vậy phương trình bậc hai cần tìm là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021