Giải Câu 54 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 54: Trang 87 - SGK Toán 8 tập 2

Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách AB như hình 57; AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.

a) Em hãy nói rõ cách đo như thế nào.

b) Tính độ dài x của khoảng cách AB.

Giải Câu 54 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 87

Bài làm:

a) Cách đo

  • Chọn thêm hai điểm D và C sao cho A, D, C thẳng hàng và AC ⊥ AB.
  • Chọn điểm F sao cho C, F, B thẳng hàng và DF ⊥ AC.
  • Đo: AD = m; DC = n; DF = a.

b) Ta có: ∆CDF ∽ ∆CAB (DF // AB)

=>

Vậy

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021