Giải câu 6 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Trang 29 - sgk đại số và giải tích 11

Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số $y = tan (\frac{\pi}{4}- x) và y = tan2x bằng nhau ?

Bài làm:

Ta có (1)

ĐKXĐ:

Để thỏa mãn điều kiện xác định thì

, với m là số lẻ.

Vậy nghiệm của phương trình là với $k \neq \frac{3m+1}{2}$, với m là số lẻ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021